අපි හතරවසරේ ඉදන් යාළුවෝ කවුරුත් නොදත් තිසරගේ පැටිකිරිය බිරිඳ හෙළි කල හැටි

අපි හතරවසරේ ඉදන් යාළුවෝ
කවුරුත් නොදත් තිසරගේ පැටිකිරිය බිරිඳ හෙළි කල හැටි

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *