ඕගනයෙන් සැම හදවත් නැල වූ සොදුරු සංගීත ශිල්පියාගේ දේහය සැමගේ සෝසුසුම් මැද නිවසට

ඕගනයෙන් සැම හදවත් නැල වූ සොදුරු සංගීත ශිල්පියාගේ දේහය සැමගේ සෝසුසුම් මැද නිවසට

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *