ජීවිතය බේරගන්න සැමගෙන් උදව් ලැබුවද අවසානයේ සැම හඬවා සසිඳු නික්මෙයි

ජීවිතය බේරගන්න සැමගෙන් උදව් ලැබුවද අවසානයේ සැම හඬවා සසිඳු නික්මෙයි

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *