පාරේ යන බස් එක ඉස්සරහට අලියෙක් ඇවිත් රියදුරාට කරපු දේ දැක්කම ඇඟේ මයික් කෙලින් වෙනවා

පාරේ යන බස් එක ඉස්සරහට අලියෙක් ඇවිත් රියදුරාට කරපු දේ දැක්කම ඇඟේ මයික් කෙලින් වෙනවා

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *