මම බයිසිකලේ පදින තැන පංසල තිබුණා මේ දවස්වල හැමෝම ආදරය කරන දංකුඩ බංඩා

මම බයිසිකලේ පදින තැන පංසල තිබුණා
මේ දවස්වල හැමෝම ආදරය කරන දංකුඩ බංඩා

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *