මියගිය තාත්තගේ ඇස් දන් දෙන්න පුතා බෑ කිව්වා අන්තිමට මළ ගේ ඉවර වෙලා පුතාට වෙච්ච දේට ගමම කලබල වුණා

මියගිය තාත්තගේ ඇස් දන් දෙන්න පුතා බෑ කිව්වා
අන්තිමට මළ ගේ ඉවර වෙලා පුතාට වෙච්ච දේට ගමම කලබල වුණා

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *