ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ චැනල් වලින් තෝරපු අවුරුදු කුමාරියෝ මෙන්න

ඉතින් මෙදා අවුරුද්දට ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනී නාළිකා තෝරපු අවුරුදු කුමාරියෝ තමා මේ..ඔයාලාම තොරන්නකෝ ලස්සනම කෙනා කවුද කියලා..

හිරු අවුරුදු කුමාරි

ee-8-1 ee-1-5 ee-2-5 ee-3-4 ee-4-4 ee-5-3 ee-6-2 ee-7-2

සිරස අවුරුදු කුමාරි

ff-22 ff-23 ff-24 ff-1-8 ff-13 ff-17 ff-18

ff-19 ff-21

රූපවාහිනී අවුරුදු කුමාරි

ff-1-9 ff-2-8 ff-3-7 ff-4-6 ff-5-4 ff-6-3 ff-8-3 ff-11-1

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *