වෙනත් පිරිමියෙකු සමඟ යහනේ සිටි බිරිඳට කිවූ සදකැන් වැසිලා ගීතයේ තේරුම මෙන්න

වෙනත් පිරිමියෙකු සමඟ යහනේ සිටි බිරිඳට කිවූ සදකැන් වැසිලා ගීතයේ තේරුම මෙන්න

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *