සහරා ස්ලෑෂ් එක්ක කෙල්ලො දෙනෙක් නටපු හැටි මෙන්න

ඩාන්සිං ටීම් කැලේ විසිවෙන්න වේදිකවට ටකරං ගලවන් පැනලා සහරා ස්ලෑෂ් එක්ක කෙල්ලො දෙනෙක් නටපු හැටි මෙන්න

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *