හොදට හිටපු තාත්තව රෝද පුටුවට වුණු හේතුව කට්ටඩියා කියද්දී කට්ටියගෙම දෙලොව රත් වූ හැටි

හොදට හිටපු තාත්තව රෝද පුටුවට වුණු හේතුව කට්ටඩියා කියද්දී කට්ටියගෙම දෙලොව රත් වූ හැටි

Source Link : Gossip Lanka News & Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *